++ วัดพุสวรรค์ ++
วัดพูสวรรค์ สนับสนุนการปฏิบัติธรรมและทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ................

 


วัดพุสวรรค์


:: เผยแพร่คำสอนขององค์สมณโคดม
:: ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเข้าสู่จิตใจเยาวชน
:: สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ได้ ๕,๐๐๐ปีสถาบันพัฒนาทางจิต
"ท่ามกลางธรรมชาติ ที่พิลาสลํ้า
ธรรมจักรกลางสระนํ้า ดูลํ้าเลิศ
ศาลาทรงไทย ไหว้พระพุทธคุณ คุณประเสริฐ
สวดมนต์บุญบังเกิด ทุกเช้าคํ่า พัฒนาใจ
บัวงามลํ้า คําธรรมจักร อันศักดิ์สิทธิ์
ช่างประดิษฐ์ ศาลาไทย ใช้พัฒนาจิต
ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นําชีวิต
เป็นปรัชญา นําความคิด เพื่อครองตน"

แนะนําเมตตาจิตOnline - Dhamma clinic - สวดมนต์อธิษฐานจิต - library - main site - แนะนําสถานปฏิบัติธรร - สมัครสมาชิ

 
More Learning Books

 
สถาบันพัฒนาทางจิตจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ
 
   
  Today's Top Vipassana Meditation News
พุทธธรรมสามมิติ
ดวงตาเห็นธรรม
พระคาถาบูชาวันนี้
WEBBOARD
DHAMMA CLINIC
METTAJIT CENTER
DAY'S MEDITATION
แผนผังทางหลุดพ้น
วิธีการรักษาศีล

สวนอักษรสอนธรรม ::
ก.ข. พุทธธรรม
ตัวเลขกับชีวิตมนุษย์(๑-๐)
สระวรรณยุกต์ไทยกับพุทธธรรม
หลักธรรมแก้ไขหลักกรรม
สระอังกฤษกับพุทธธรรม
AQ, EQ , IQ , OQ , UQ

พระประจําวันชี้เส้นทางพัฒนาจิต

Technic Dhamma Solutions:
ความจริง 3 ประการในโลก
ธรรมะเป็นของกลางคู่โลก

กำเนินโลกและวันโลกดับ
สติปัฏฐาน๔ ภาคปฏิบัติฉบับย่อ
สติปัฏฐาน๔ ภาคปฏิบัติฉบับสมบรูณ์
โสฬสญาณ(ญาณ๑๖)
การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์


มรรค๘ คือ ตัวเรา – ใจเรา
:
 
ต้นธาตุ • ต้นธรรม
เหตุ-ปัจจัยในการปฏิบัติธรรม :
  • กาย • อารมณ์ • ความจำ • ความคิด • สัมผัส-รับรู้
เหตุ-ปัจจัยในการรักษาศีล :
  • เหต • ปัจจัย • ศีล
จิต


 
พระพุทธรังสีส่องโลก
พระพุทธรังสีส่องโลก คือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ ๕ องค์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แคว้นเมืองพาราณสี เมื่อสมัยพระองค์ทรงตรัสรู้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และได้จาริกมาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง๕ เพื่อทรงโปรด เพราะเป็นพุทธอุปัฏฐากสมัยเมื่อยังบำเพ็ญเพียร จึงได้มาโปรดปัญจวัคคีย์ให้สำเร็จมรรคผล แต่ปรากฏว่าปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อพระองค์

พระองค์จึงทรงแสดงพุทธลักษณะปางปฐมเทศนาว่า เราได้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง คือฝึกบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จมรรคผล คือ มือซ้ายหันเข้าหาตัวเอง มือซ้ายแทน(ใจ) เพราะหัวใจอยู่ติดแขนข้างซ้าย เก็บเอาใจเข้ามาสู่กาย เราปฏิบัติได้มรรคผลแล้ว จึงมาสอนท่าน มือขวาจึงหันออกไปประทานพรให้ผู้อื่น คือ สอนให้ละเว้นจากความโลภ-โกรธ-หลง โดยชูนิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ มาชนกันเป็นรูปวงกลม คือ กายและความรู้สึก

เราได้ทำกิจให้สิ้นแล้ว คือ สิ้นจากอาสวกิเลส คือละความยึดมั่นถือมั่นในกายและสิ้นจากตัณหา
(ความอยาก)ในความรู้สึกได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว (ใจ)เป็นรูปวงกลม คือ ว่างจากการยึดมั่นถือมั่น
ในสรรพสิ่ง ว่างจากเครื่องร้อยรัด คือ ใจ ว่างจากอุปาทาน ว่างจากอกุศลกรรม
ในความคิดและว่าง จากอวิชชา(ความไม่รู้) ในการสัมผัสรับรู้


พระพุทธรังสีส่องโลก
พระพุทธ
คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
รังสี คือแสงสว่างแห่งจิต หมายถึงรัศมีรุ้ง มี๗สี เปรียบดั่งชีวิตที่มีองค์๗ คือมี ๗วัน เราเรียกกันว่า (ใจ)ที่บริสุทธิ์
ส่อง คือเห็นหนทางอันสว่างไสว(มรรค๘) ทิศ๘ เปรียบเทียบกับ ตัวเรา + ใจเรา
โลก คือธาตุ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม อันหมายถึงกาย

 

พระพุทธเจ้าผู้ให้กําเนิดโลก

วันวิสาขบูชา


วันมาฆบูชา


วันอาสาฬหบูชา


อริยสัจจ์ 4 (มรรค ผล นิพพาน)
Information and Education
for
Vipassana Meditation


"นิพพานะ ปัจจโย โหตุ สาธุ ๆ ๆ"
The Dhamma of
Technology Network


ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน
Comprehensive
Windows Coverage

  ธรรมะเสริมปัญญาให้กับชีวิต
สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ
กาลเวลากลืนกินสรรพสิ่ง
จะทะเลาะกันไปใย
จะพึ่งอะไรดี
ที่พึ่งอันปลอดภัย
จนเงินแต่อย่าจนความดี
ลาภอันประเสริฐ
จะมัวริษยากันไปไย
ความเกียจคร้านทําให้ล่มจม
อยากเป็นคนแบบไหน
ภรรยาแบบไหนดี

คู่สร้างคู่สม
เราจะมีคุณค่าถ้ามีวินัย
พุทธวิธีสร้างความสําเร็จ
ความสุขของชาวบ้าน
รู้อะไรให้รู้จนเชี่ยวชาญ
พื้นฐานของคนดี
วิธีชนะความชั่วร้าย
สําคัญที่ผู้นํา
เทคนิควิธีสร้างความรํ่ารวย
เพียงไม่ทําชั่วยังไม่นับว่าเป็นคนดี
เรื่องของโลก
การได้มาคู่กับการเสียไป
หัวโขนแห่งชีวิต
คนเรามิได้ดีหรือชั่วเพราะคําคน
ชีวิตมีขึ้นมีลง ใจอย่าขึ้นลงไปตาม
อบายมุข
ดื่มนําเมา
ชอบเที่ยวกลางคืน
ชอบเที่ยวดูการละเล่น
เล่นการพนัน
คบมิตรชั่ว
ความเกียจคร้าน
คนเห็นแก่ตัวเป็นคนสกปรก


ศูนย์เมตตาจิตOnline !

ศูนย์กระจายข่าวบอกบุญ | ห้องเว็บบอร์ด สนทนาธรรมะ | สวดมนต์อธิษฐานจิต | ห้องแผ่เมตตาจิต |Site map

วัดพุสวรรค์ :: ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทร.0-3242-2044
 
สถาบันพัฒนาทางจิต ::
สํานักงานสาขา 1
กรุงเทพมหานคร : บ้านเอราวัณ 190/1 ซอยอ่อนนุช 13 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
โทร.0-2730-3627 กด 5, 0-2311-7611, 0-2311-2703 โทรสาร 0-2730-3627
 
สํานักงานสาขา 2 กรุงเทพมหานคร : บ้านฉัตรไชย 87/3 หมู่ 4 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
โทร.0-2970-7986,0-2551-3611 โทรสาร 0-2551-3611
 

Copyright © 2003 GLWebdesign of Thailand, All rights reserved
wachara45@thaimail.com